Vieną paskutiniųjų 2013 metų gruodžio savaitgalių asociacija „Retromobile“ sukvietė savo narius apžvelgti 2013 metų veiklos rezultatų, priimti svarbius klubo veiklai sprendimus, o taip pat švenčių proga pabūti drauge, bendrame kolektyve palydėti senuosius metus.

 

 
Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:
  1. Prezidento veiklos ataskaita.
  2. Finansinė ataskaita.
  3. Tarybos narių (-io) atšaukimas.
  4. Tarybos narių (-io) rinkimas.
  5. Narių šalinimas.
  6. Naujų narių priėmimas.
  7. Žemaitijos filialo vadovo atšaukimas.
  8. Žemaitijos filialo vadovo rinkimas.
  9. Žemaitijos filialo buveinės adreso keitimas.
  10. Renginiai 2014 m.
  11. Einamieji klausimai.
1. Prezidento veiklos ataskaita 
Klubo prezidentas Ramūnas Kardelis pristatė klubo veiklos ataskaitą už 2013 metus. Atsakė į klubo narių pateiktus klausimus.
Prezidento veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
2. Finansinė ataskaita
Prezidentas pristatė klubo finansinę atskaitomybę, nurodė gautas lėšas bei patirtas sąnaudas.
Finansinė atskaitomybė patvirtinta vienbalsiai.
3. Tarybos narių (-io) atšaukimas
Nuspręsta veikiančios tarybos narių neatšaukti ir visai tarybai išreikšti pasitikėjimą.
Tarybos narys Valdas Gansauskas išreiškė pageidavimą būti pakeistu kitu nariu, motyvuodamas dideliu užimtumu. Prašymą nutarta patenkinti.
4. Tarybos narių (io) rinkimas
Nuspręsta veikiančiai tarybai bei kiekvienam jos nariui asmeniškai išreikšti pasitikėjimą.
Vietoje atsistatydinusio tarybos nario pasiūlyta tarybos nariu išrinkti Romualdą Baltutį. Romualdas Baltutis išreiškė sutikimą būti išrinktu į klubo tarybą.
Po ataskaitinio susirinkimo klubo tarybos nariai yra: Raimundas (Vilnius), Laimutis (Radviliškis), Vytautas (Kaunas), Romualdas (Šilalė), prezidentas Ramūnas Kardelis (Kaunas).
5. Narių šalinimas
Atsižvelgiant į tai, jog kai kurie klubo nariai nemoka nario mokesčio bei nedalyvauja klubo veikloje ir tuo pažeidžia asociacijos įstatus, taryba siūlė šiuos narius pašalinti iš klubo.
Susirinkime dalyvaujantys klubo nariai nusprendė 4 narius šalinti iš klubo (vardai, pavardės skelbiamos tik klubo nariams).
Sprendimai priimti dėl kiekvieno šalinamo nario atskirai.
6. Naujų narių priėmimas
      Klubo ataskaitiniame susirinkime svarstyti 3 asmenų prašymai dėl priėmimo į klubo narius. Taryba siūlė patenkinti gautus prašymus. Visuotinis narių susirinkimas patenkino gautuosius prašymus.
Klubo nariais laikomi priimtais: Darius Žakelis (Kaunas), Vilius Brunius (Radviliškis), Remigijus Baublys (Šilalė).
Priminsime, jog klubo nariu gali būti tik asmuo, pateikęs prašymą įstoti į klubą bei per kalendorinius metus sudalyvavęs bent viename klubo renginyje. Kandidatai taip pat turi turėti jau esamų narių (bent vieno nario) rekomendacijas. Rekomendavę asmenys yra atsakingi už naujai priimtą asmenį ir už jų elgesį pažeidus įstatus neša moralinę atsakomybę. Kai kurie aukščiau minėti asmenys klubo renginiuose dalyvauja bei prie bendros veiklos prisideda nuo 2011 metų.
7. Žemaitijos filialo vadovo atšaukimas
Visuotiniame narių susirinkime svarstytas klausimas dėl Žemaitijos filialo vadovo Sergej Agurjanov atšaukimo iš užimamų pareigų.
Nuspręsta Žemaitijos filialo vadovą atšaukti iš užimamų pareigų.
8. Žemaitijos filialo vadovo rinkimas
Žemaitijos filialo vadovu išrinktas Romualdas Baltutis.
9. Žemaitijos filialo buveinės adreso keitimas
Žemaitijos filialo buveinė perkeliama į Šilalę.
10. Renginiai 2014 m.
Klubo nariai aptarė 2014 metų planuojamus renginius.
Po einamųjų klausimų prasidėjo klubo Naujametinė programa, jau tradicija tampantis dovanėlių tarp narių apsikeitimas, įvairios diskusijos, debatai grupėse ir kt.
Kaip visada su technika bei jos vystymosi istorija susijusią viktoriną klubo nariams paruošė Laimutis Brunius. Ačiū jam.
Šis asoc. „Retromobile“ klubo narių  susirinkimas vyko klubo patalpose, kurias patys klubiečiai tvarko, prižiūri, jomis rūpinasi.

Ir rimtai ir linksmai vyko aktyvios diskusijos…
…skaičiavome
…šypsojomės
…pozavome

Turėjome ir eglutę, pavadinimu „pušelė“
Metų darbštuolių apdovanojimai

Foto atminčiai, 2013 m. gruodis
 
Dovanos klubo patalpoms
Taip pat dovana
Ir dar viena dovana, kad „nuolat švaru būtų“

Patalpų sienų puošimas klubo narių technikos atvaizdais

Kandidato į klubo narius pasisakymas bei atsakymas į pagrindinį klausimą „kodėl?“
Taip pat kandidato įžanginė kalba bei atsakymo į tą patį klausimą laukimas
Klubo nario Laimučio parengtų protų mūšio užduočių sprendimai
2013 metų produkto – filmo „Diversija“ peržiūra

Trumpai tiek. Klubo vardu dėkojame visiems klubams bei renginių dalyviams už 2013 metų sezoną.

Iki pasimatymo 2014-aisiais.

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką