Pentax Digital Camera

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir už 2014 metus mes apžvelgėme tai ką nuveikėme, išanalizavome nueitą kelią, užsibrėžėme ateities planus ir drąsiai įžengėme į 2015’uosius.

 

Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Prezidento veiklos ataskaita.
  2. Finansinė ataskaita.
  3. Narių šalinimas.
  4. Naujų narių priėmimas.
  5. Šiaurės Lietuvos filialo įsteigimas.
  6. Šiaurės Lietuvos filialo vadovo išrinkimas.
  7. Renginiai 2015 m.
  8. Einamieji klausimai.
1. Prezidento veiklos ataskaita 
Klubo prezidentas Ramūnas Kardelis pristatė klubo veiklos ataskaitą už 2014 metus. Atsakė į klubo narių pateiktus klausimus.
Prezidento veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
2. Finansinė ataskaita
Prezidentas pristatė klubo finansinę atskaitomybę, nurodė gautas lėšas bei patirtas sąnaudas.
Finansinė atskaitomybė patvirtinta vienbalsiai.
3. Narių šalinimas
Susirinkimas iš narių tarpo pašalino vieną asmenį. Pagrindas – nario mokesčio nemokėjimas.
4. Naujų narių priėmimas
      Klubo ataskaitiniame susirinkime svarstyti 17 asmenų prašymai dėl priėmimo į klubo narius. Taryba siūlė patenkinti 2 asmenų prašymus.
      Klubo nariais laikomi priimtais: Arturas Macaitis (Kauno rajonas), Sigitas Savickas (Radviliškis).
Klubo nariu gali būti tik asmuo, pateikęs prašymą įstoti į klubą bei per paskutinius kalendorinius metus dalyvavęs klubo renginiuose. Kandidatas į narius turi turėti klubo nario rekomendaciją. Rekomendavę asmenys yra atsakingi už naujai priimtą asmenį ir už jų elgesį pažeidus įstatus neša moralinę atsakomybę.
5. Šiaurės Lietuvos filialo įsteigimas
Nuspręsta juridiškai įforminti Šiaurės Lietuvos padalinį, įsteigiant filialą.
6. Šiaurės Lietuvos filialo vadovo rinkimas
Šiaurės Lietuvos filialo vadovu išrinktas Laimutis Brunius.
7. Renginiai 2015 m.
Klubo nariai aptarė 2015 metų planuojamus renginius.
Po einamųjų klausimų prasidėjo klubo Naujametinė programa, tradicinė dovanėlių tarp narių apsikeitimo ceremonija, įvairios diskusijos, debatai ir kt.
Kaip visada su technika bei jos vystymosi istorija susijusią viktoriną klubo nariams paruošė Laimutis Brunius. Ačiū jam.
Keletas susirinkimo akimirkų.

 

Trumpai tiek. Klubo vardu dėkojame visiems klubams bei renginių dalyviams už įsimintiną 2014 metų sezoną.

Iki pasimatymo 2015-aisiais.

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką