Ir tradicija ir pareiga organizacijai rengti ataskaitinius susirinkimus. „Retromobile“ ataskaitinį už 2015 metus organizavo Lietuvos centre – Kėdainiuose. 2016-01-09 susirinkę klubo nariai aptarė praeitų metų rezultatus, nuveiktus bei nenuveiktus darbus, apsvarstė 2016 metų sezono perspektyvas.

Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Prezidento veiklos ataskaita.
  2. Finansinė ataskaita.
  3. Narių šalinimas.
  4. Naujų narių priėmimas.
  5. Renginiai 2016 m.
  6. Einamieji klausimai.
1. Prezidento veiklos ataskaita 
Klubo prezidentas Ramūnas Kardelis pristatė klubo veiklos ataskaitą už 2015 metus. Atsakė į klubo narių pateiktus klausimus.
Prezidento veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
2. Finansinė ataskaita
Prezidentas pristatė klubo finansinę atskaitomybę, nurodė gautas lėšas bei patirtas sąnaudas.
Finansinė atskaitomybė patvirtinta vienbalsiai.
3. Narių šalinimas
Susirinkimas iš narių tarpo pašalino tris asmenis. Pagrindas – įstatų 21.2. p. nesilaikymas (nedalyvavimas klubo veikloje).
4. Naujų narių priėmimas
      Klubo ataskaitiniame susirinkime svarstyta 14 asmenų prašymai dėl priėmimo į klubo narius. Taryba siūlė patenkinti 4 asmenų prašymus.
      Klubo nariais laikomi priimtais: Algimantas Jocius (Kaunas), Vaclovas Abromavičius (Radviliškis), Giedrius Raudys (Radviliškis), Arvydas Slavinskas (Kėdainiai).
Klubo nariu gali būti tik asmuo, pateikęs prašymą įstoti į klubą bei per paskutinius kalendorinius metus dalyvavęs klubo renginiuose. Kandidatas į narius turi turėti klubo nario rekomendaciją. Rekomendavę asmenys yra atsakingi už naujai priimtą asmenį ir už jų elgesį pažeidus įstatus neša moralinę atsakomybę.
5. Renginiai 2016 m.
Klubo nariai aptarė 2016 metų planuojamus renginius.
Po einamųjų klausimų prasidėjo klubo Naujametinė programa, tradicinė dovanėlių tarp narių apsikeitimo ceremonija, įvairios rungtys, diskusijos, debatai ir kt.

Keletas susirinkimo akimirkų.

 

Prieš ataskaitinį rinkomės pas mūsų gerą pažįstamą kėdainietį Valdą
Kitą dieną mūsų laukė pramogos gamtoje, ant užšalusio tvenkinio.
Tačiau tai jau kito pasakojimo tema.

 

Klubo vardu dėkojame visiems klubams bei renginių dalyviams už 2015 metų sezoną.

Iki pasimatymo 2016-aisiais.

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką