2013 m. sausio 5 dieną Asociacija „Retromobile“ savo narius sukvietė aptarti 2012 metų veiklos rezultatų, priimti svarbius klubo veiklai sprendimus bei žinoma dar sykį palydėti Senuosius, sutikti – Naujuosius.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Prezidento veiklos ataskaita.
  2. Finansinė ataskaita.
  3. Narių šalinimas.
  4. Naujų narių priėmimas.
  5. Renginiai 2013 m.
  6. Tarybos narių (-io) atšaukimas.
  7. Tarybos narių (-io) rinkimas.
  8. Einamieji klausimai.

 

1. Prezidento veiklos ataskaita 

Klubo prezidentas Ramūnas Kardelis nariams pristatė klubo veiklos ataskaitą už 2012 metus. Atsakė į klubo narių pateiktus klausimus.

Prezidento veiklos ataskaita patvirtinta vienbalsiai.

2. Finansinė ataskaita

Klubo prezidentas pristatė finansinę atskaitomybę, nurodė gautas lėšas bei patirtas sąnaudas.

Finansinė atskaitomybė patvirtinta vienbalsiai.

3. Narių šalinimas

Atsižvelgiant į tai, jog kai kurie klubo nariai nemoka nario mokesčio bei nedalyvauja klubo veikloje ir tuo pažeidžia asociacijos įstatus, siūloma tris narius šalinti iš klubo narių.

Susirinkime dalyvaujantys klubo nariai nusprendė tris narius šalinti iš klubo (vardai, pavardės skelbiamos tik klubo viduje).

Sprendimai priimti dėl kiekvieno šalinamo nario atskirai.

4. Naujų narių priėmimas

      Klubo ataskaitiniame susirinkime buvo svarstomi 4 asmenų prašymai dėl priėmimo į klubo narius. Buvo siūloma patenkinti trijų asmenų prašymus, vieno asmens prašymo svarstymą atidedant iki kito susirinkimo.

Susirinkimo metu buvo balsuojama ar už narių priėmimą balsuoti slaptai ar atvirai. Už slaptą balsavimą pasisakė 5 nariai, 1 susilaikė, 21 prieš. Nuspręsta narius priimti atviru balsavimu.

Klubo nariais priimti: Juozas Jučas (Radviliškis), Gintautas Mureika (Kaunas), Simonas Jasaitis (Šilalė).

Priminsime, jog klubo nariu gali būti tik asmuo, pateikęs prašymą įstoti į klubą bei per kalendorinius metus sudalyvavęs bent viename klubo renginyje. Visi aukščiau minėti asmenys klubo renginiuose dalyvauja bei prie veiklos neformaliai prisideda nuo 2010 metų, jie yra „patikrinti“ ir gerai save užsirekomendavę.

5. Renginiai 2013 m.

Klubo nariai aptarė 2013 metų planuojamus renginius, sudarė atskiras darbo grupes kiekvienam renginiui.

6. Tarybos narių (-io) atšaukimas.

Nuspręsta nei tarybos, nei atskirų jos narių neatšaukti.

7. Tarybos narių (-io) rinkimas.

Nuspręsta veikiančiai tarybai bei kiekvienam jos nariui asmeniškai išreikti pasitikėjimą. Tarybos nariai lieka nepakitę: Valdemaras (Kaunas), Raimundas (Vilnius), Laimutis (Radviliškis), Vytautas (Kaunas), prezidentas Ramūnas Kardelis (Kaunas).

Apart rimtosios dalies, susirinkime vyko Naujametinių dovanėlių apsikeitimo ceremonija

 

Vyko diskusijos atskiruose ir bendruose rateliuose

 

Vyko ir kitos diskusijos …

Klubo vardu dėkojame visiems klubams bei renginių dalyviams už 2012 metų sezoną.

Facebook'as
X

Išsirinkite žurnalą


Įveskite savo duomenys

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

El. pašto adresas

Toliau

Įveskite adresą

Galtvė, namo ir būto numeris

Miestas

Šalis

Toliau

Pasirinkite savo banką