NEGALIOJA nuo 2021-02-01

 
 
Į S A K Y M A S
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Þin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213; 2010, Nr. 48-2308) 10 straipsnio 1 dalies 19 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-946, Nr. 27; 2009, Nr. 76-3150; 2010, Nr. 66-3309) 1.2.8 punktu:

1. Tvirtinu Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u Bendrajam skyriui sukurti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje skiltį „Istorinės motorinės transporto priemonės“.
3. Į p a r e i g o j u Technikos skyrių Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Istorinės motorinės transporto priemonės“:
3.1. nustatyta tvarka teikti skelbti istorinių motorinių transporto priemonių asociacijų ir vertintojų, kurie gali vertinti istorines motorines transporto priemones, sąrašą;
3.2. nustatyta tvarka teikti skelbti ir saugoti išvadas apie pripažintas istorines motorines transporto priemones.
4. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.
5. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.
 
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                     VIDMANTAS ŽUKAUSKAS
___________________
PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 2B-368
 
 

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIPAŽINIMO ISTORINE MOTORINE TRANSPORTO PRIEMONE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) nustatoma transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarka.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Atkurta transporto priemonė – iš vienos ar kelių transporto priemonių sudedamųjų dalių ar techninių mazgų surinkta to paties modelio transporto priemonė, kuo labiau atitinkanti originalią gamintojo konstrukciją ir specifikaciją. Transporto priemonės sudedamosios dalys ar techniniai mazgai gali būti pagaminti iš naujo atkūrimo proceso metu arba vėliau. Transporto priemonės vidaus ir išorės apdaila turi kuo labiau atitikti transporto priemonės pagaminimo periodą.

Autentiška transporto priemonė – eksploatuojama, bet niekada nerestauruota, transporto priemonė, kurios visos sudedamosios dalys ir techniniai mazgai yra originalūs. Autentiškos transporto priemonės sudedamosios dalys ir (ar) techniniai mazgai gali būti pakeisti kitomis to paties periodo ir tų pačių techninių parametrų sudedamosiomis dalimis ir (ar) techniniais mazgais (išimtys taikomos padangoms, degimo žvakėms ir akumuliatoriaus baterijai). Autentiška transporto priemonė ir jos sudedamosios dalys ir techniniai mazgai gali būti padėvėti.

FIVA – (pranc. Federation internationale des vehicules anciens) tarptautinė istorinių transporto priemonių federacija, atstovaujanti istorinių transporto priemonių savininkų interesams.

Istorinė motorinė transporto priemonė – prieš 30 metų ar anksčiau pagaminta transporto priemonė, kurios modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų ir kuri yra originali, tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms.

Istorinei motorinei transporto priemonei gali būti priskiriama atkurta, autentiška, originali, restauruota ar unikali transporto priemonė.

Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija – juridinis asmuo, įsteigtas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 25-745), kurio įstatuose vienas iš numatytų veiklos tikslų yra istorinių motorinių transporto priemonių išsaugojimas.

Originali transporto priemonė – transporto priemonė, kurios visos sudedamosios dalys ir techniniai mazgai, kurie nuo transporto priemonės pagaminimo iki dabar (per visą jos eksploatavimo laikotarpį), niekada nebuvo keisti kitais. Originali transporto priemonė ir jos sudedamosios dalys, ir techniniai mazgai gali būti nežymiai padėvėti.

Restauruota transporto priemonė – žinomo / aiškaus gamintojo visiškai ar iš dalies išardyta, atnaujinta ir vėl surinkta transporto priemonė. Nedideli nukrypimai nuo gamintojo specifikacijos galimi tik tuo atveju, kai nėra identiškų transporto priemonės sudedamųjų dalių ar techninių mazgų. Restauruotos transporto priemonės sudedamosios dalys ar techniniai mazgai turi būti naudojami visur, kur įmanoma, bet gali būti keičiami kitomis (kitais) pagal tą pačią specifikaciją. Vidaus ir išorės apdaila turi būti tokia, kokia buvo ir transporto priemonės pagaminimo laikotarpiu.

Transporto priemonės vertintojas – istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos administracijos vadovo įsakymu paskirtas asmuo, turintis pakankamai žinių ir patirties istorinių motorinių transporto priemonių srityje, kuris įvertina ir nustato, ar transporto priemonė gali būti pripažinta istorine motorine transporto priemone.

Unikali transporto priemonė – transporto priemonė, kuri priklausė ar yra siejama su žymiausiomis Lietuvos ar užsienio šalių visuomenės, kultūros, meno, sporto ir kitomis iškiliomis asmenybėmis ar garsiais įvykiais ir kuri buvo pagaminta prieš 30 ar daugiau metų, ir kurios modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).

II. REIKALAVIMAI ISTORINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINIMUI

4. Istorines motorines transporto priemones gali vertinti istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos, kurių veikla vykdoma ne mažiau kaip trejus metus ir kurios yra paskelbtos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) interneto svetainės skilties „Istorinės motorinės transporto priemonės“ sąraše (toliau – sąrašas).

5. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija, siekianti vykdyti istorinių motorinių transporto priemonių vertinimą, Inspekciją turi informuoti raštu ir nurodyti savo buveinės adresą, kontaktinius duomenis, pateikti savo asociacijos įstatus ir transporto priemonės vertintojų sąrašą.

6. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija, pateikusi Inspekcijai visą reikalingą medžiagą, nurodytą šio Aprašo 5 punkte, per penkias darbo dienas nuo visos reikalingos medžiagos gavimo dienos, yra įrašoma į Inspekcijos interneto svetainės sąrašą.

7. Jei istorinių motorinių transporto priemonių asociacija pateikė Inspekcijai ne visą reikalingą medžiagą, nurodytą šio Aprašo 5 punkte, tuomet Inspekcija per penkias darbo dienas nuo ne visos reikalingos medžiagos gavimo dienos raštu informuoja istorinių motorinių transporto priemonių asociaciją, kad ji nebus įtraukiama į Inspekcijos interneto svetainės sąrašą. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija gali kreiptis į Inspekciją iš naujo, kai ji gali pateikti visą reikalingą medžiagą, nurodytą šio Aprašo 5 punkte.

8. Transporto priemonės vertintojas negali būti susijęs su vertinama istorine motorine transporto priemone, t. y. jis negali būti vertinamos istorinės motorinės transporto priemonės savininkas.

9. Kai istorinių motorinių transporto priemonių asociacija likviduojama, bankrutuoja, arba prašo ją išbraukti iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo, Inspekcija per penkias darbo dienas nuo informacijos gavimo šią istorinių motorinių transporto priemonių asociaciją išbraukia iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo.

10. Kai paaiškėja faktas, kad transporto priemonės vertintojas yra susijęs su vertinama istorine motorine transporto priemone, t. y. jis yra vertinamos istorinės motorinės transporto priemonės savininkas, Inspekcija per tris darbo dienas išbraukia transporto priemonės vertintoją iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo. Apie tai raštu per tris darbo dienas nuo išaiškinto fakto dienos informuojama istorinių motorinių transporto priemonių asociacija, kurios sąraše yra nurodytas transporto priemonės vertintojas.

11. Transporto priemonės vertintojas, išbrauktas iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo, į istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos Inspekcijai pateiktus sąrašus gali būti įtrauktas po trejų metų nuo tos dienos, kai jis buvo išbrauktas iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo.

12. Jei istorinių transporto priemonių asociacija, kurios sąrašuose yra iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo išbrauktasis transporto priemonės vertintojas, toliau vykdo istorinių motorinių transporto priemonių vertinimą naudodamasi šio transporto priemonės vertintojo paslaugomis istorinėms motorinėms transporto priemonėms vertinti, tai Inspekcija per penkias darbo dienas nuo išaiškinto fakto dienos šią istorinių motorinių transporto priemonių asociaciją išbraukia iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo. Apie tai raštu per penkias darbo dienas nuo išaiškinto fakto dienos informuojama istorinių motorinių transporto priemonių asociacija. Tokia istorinių motorinių transporto priemonių asociacija, siekianti vėl vykdyti istorinių motorinių transporto priemonių vertinimą, gali kreiptis į Inspekciją po penkerių metų nuo išbraukimo iš Inspekcijos interneto svetainės sąrašo dienos.

III. ISTORINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINIMAS

13. Transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo istorinių motorinių transporto priemonių asociacijai turi pateikti prašymą atlikti transporto priemonės įvertinimą pripažinti ją istorine motorine transporto priemone bei šiuos dokumentus:

13.1. transporto priemonės nuosavybės dokumentą;

13.2. automobilio (iš abiejų pusių, priekio, galo bei salono priekinės dalies, nufotografuotos nuo priekinės transporto priemonės keleivio pusės) 5 spalvotas fotonuotraukas (10 cm x 15 cm); nuotraukose transporto priemonė turi būti ne mažesnio kaip 3/4 fotonuotraukos dydžio, švari, lengvai identifikuojama;

13.3. motociklo, mopedo (iš abiejų pusių, priekio bei galo) 4 spalvotas fotonuotraukas (10 cm x 15 cm); nuotraukose transporto priemonė turi būti ne mažesnio kaip 3/4 fotonuotraukos dydžio, tvarkinga, lengvai identifikuojama;

13.4. įgaliojimą ar kitą atitinkamą dokumentą, jei prašymą teikia ne transporto priemonės savininkas;

13.5. kitus dokumentus, siekiant įrodyti transporto priemonės unikalumą (šie dokumentai turi būti pateikti, tik tada, kai siekiama nustatyti, ar transporto priemonė yra unikali).

14. Transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos nustatytu laiku privalo transporto priemonę pristatyti į istorinių motorinių transporto priemonių asociacijos nurodytą vietą arba atskiru transporto priemonės savininko ar jo įgalioto asmens su istorinių motorinių transporto priemonių asociacija susitarimu transporto priemonės vertintojai gali atvykti į transporto priemonės stovėjimo vietą.

15. Transporto priemonės vertintojai vertina transporto priemonę, tik kai yra pateikta transporto priemonė ir šio Aprašo 13.1–13.5 punktuose nurodyti dokumentai ir fotonuotraukos. Transporto priemonę vertina ne mažiau kaip trys transporto priemonės vertintojai.

16. Transporto priemonės vertintojai, vertindami transporto priemonę, ar ji yra autentiška ar originali, užpildo šio Aprašo 1 priede nurodytą istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo aktą ir parašo išvadą, ar transporto priemonė yra autentiška ar originali.

17. Transporto priemonės vertintojai, vertindami transporto priemonę, ar ji yra atkurta, restauruota ar unikali, ir atsižvelgdami į dokumentus ar jų kopijas, įrodančius, kad transporto priemonė yra atkurta, restauruota ar unikali, užpildo šio Aprašo 2 priede nurodytą istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo aktą ir parašo išvadą, ar transporto priemonė yra atkurta, restauruota ar unikali.

18. Jei istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo akto išvadoje visi trys transporto priemonės vertintojai pasirašo teigiamą išvadą (transporto priemonė prižįstama atkurta, autentiška, originali, restauruota ar unikali), o pati transporto priemonė pagaminta prieš 30 metų ar anksčiau ir jos modelis nebegaminamas mažiausiai 15 metų, transporto priemonė yra tinkama eksploatuoti, bet nenaudojama kasdienėms reikmėms, tai ji pripažįstama istorine motorine transporto priemone.

19. Kai transporto priemonės vertintojai transporto priemonę pripažįsta istorine motorine transporto priemone, su savo išvadomis supažindina transporto priemonės savininką ar jo įgaliotą asmenį įteikdami išvados kopiją. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija šią išvadą raštu per penkias darbo dienas pateikia Inspekcijai.

20. Inspekcija, gavusi išvadą apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę, šią išvadą per penkias darbo dienas nuo išvados apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę gavimo dienos paskelbia Inspekcijos interneto svetainėje. Inspekcijos interneto svetainėje paskelbta išvada apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę yra galutinis transporto priemonės pripažinimas istorine motorine transporto priemone.

21. Išvada, kuria patvirtinama, kad transporto priemonė yra pripažinta istorine motorine transporto priemone, galioja dešimt metų nuo jos išdavimo. Pasibaigus išvados, kuria patvirtinama, kad transporto priemonė yra pripažinta istorine motorine transporto priemone, galiojimui, transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo istorinių motorinių transporto priemonių asociacijai iš naujo pateikti prašymą ir pristatyti transporto priemonę. Transporto priemonės iš naujo vertinamos tokia tvarka, kaip nurodyta šio Aprašo III skyriuje.

22. Jei istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo akte nors vienas iš transporto priemonės vertintojų parašo neigiamą išvadą (transporto priemonė atkurta, autentiška, originalia, restauruota ar unikalia nepripažįstama) arba transporto priemonė pagaminta mažiau nei prieš 30 metų, arba kurios modelis nebegaminamas ne mažiau kaip 15 metų, tai transporto priemonė istorine motorine transporto priemone nepripažįstama.

23. Kai transporto priemonės vertintojai transporto priemonės istorine motorine transporto priemone nepripažįsta, su savo išvadomis supažindina transporto priemonės savininką ar jo įgaliotą asmenį įteikdami išvados kopiją. Transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo, panaikinęs nustatytus neatitikimus, į istorinių motorinių transporto priemonių asociaciją gali kreiptis pakartotinai.

24. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija ir Inspekcija transporto priemonės vertinimo išvadas saugo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Jei transporto priemonės savininkas ar valdytojas su istorinių motorinių transporto priemonių vertinimo išvadomis nesutinka, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

26. Inspekcijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Jei transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo pageidauja gauti tarptautinį istorinės motorinės transporto priemonės pripažinimą (FIVA identifikavimo kortelę), jis gali kreiptis į FIVA Technikos komisiją. Transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo, turintis FIVA identifikavimo kortelę, gali kreiptis į Inspekciją, kad transporto priemonė būtų pripažinta istorine motorine transporto priemone. Pateikus Inspekcijai transporto priemonės FIVA identifikavimo kortelę, transporto priemonės duomenys per tris darbo dienas įrašomi į Inspekcijos interneto svetainę ir transporto priemonė pripažįstama istorine motorine transporto priemone.

___________________