Dėl transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis

LR Aplinkos ministerija parengė teisės aktą „Dėl transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (nutarimo projektas žemiau), kuris taip pat liečia istorinį transportą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas veiksmingai atlikti įvežtų į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių ar Europos Sąjungos valstybių narių transporto priemonių ir Lietuvoje neeksploatuojamų transporto priemonių patikrinimus.

Priėmus Projektą siekiama sudaryti sąlygas veiksmingai ir efektyviai vykdyti įvežtų į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių ar Europos Sąjungos valstybių narių transporto priemonių bei Lietuvoje neeksploatuojamų transporto priemonių patikrinimus, kas leistų užkirsti kelią neteisėtam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (atliekų) įvežimui ir ardymui.

Projekto esmė – transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašas nustato transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarką, kontrolę atliekančių ir joje dalyvaujančių valstybės institucijų funkcijas.

Projekte nustatytas 2 metų terminas, per kurį įvežtos transporto priemonės turi būti užregistruotos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pasibaigus šiam terminui, bus tikrinama, ar įvežtos ir neužregistruotos transporto priemonės nebuvo įvežtos kaip atliekos.

2 metų terminas nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ siūlymu kaip pakankamas daužtą arba išardytą transporto priemonę suremontuoti ir užregistruoti Kelių transporto priemonių registre. Reikia pažymėti, tai, kad asoc. „Retromobile” siūlė nustatyti ne 2, o 3 metų terminą istorinio transporto atstatymui (2022-05-31 raštas Nr.22/05/31-01 „Dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto”)

Projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

Dėl Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

Ministras Pirmininkas                                                                   

Aplinkos ministras

PATVIRTINTA
                                                                                    Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                                                                                    2022 m.                       d. nutarimu Nr.

Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašas

I skyrius

bendrosios nuostatos

1. Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarką, kontrolę atliekančių ir joje dalyvaujančių valstybės institucijų funkcijas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

II skyrius

Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolė

3. Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos (toliau – TPSAIS) tvarkytojas pagal duomenų teikimo sutartį, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir valstybės įmonės „Regitra“, ir joje nustatytą tvarką Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos valdytojui teikia transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), transporto priemonės įgijėjo asmens duomenis (vardas, pavardė, pavadinimas, asmens kodas arba juridinio asmens kodas, arba mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas), unikalų transporto priemonės deklaravimo kodą (toliau – SDK), SDK suteikimo datą, transporto priemonės markę, transporto priemonės modelį, jei nuo transporto priemonės D1 tipo įgijimo deklaracijos (deklaruojamas transporto priemonės, neturinčio galiojančio SDK, nuosavybės teisės įgijimas) patvirtinimo dienos, praėjus 2 kalendoriniams metams, TPSAIS nebuvo patvirtinimo apie šios transporto priemonės D4 tipo perleidimo deklaraciją (deklaruojamas transporto priemonės, turinčios galiojantį SDK, užsienio subjektui užsienyje nuosavybės teisės perleidimas), D5 tipo sunaikinimo deklaraciją (deklaruojamas transporto priemonės sunaikinimas) ar Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre šios transporto priemonės įregistravimą, Aprašo 7 punkte nurodytais tikslais.

4. Aprašo 3 punkte nurodyti duomenys iš TPSAIS turi būti gaunami ne rečiau kaip kartą per kalendorinę dieną.

5. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas), naudodamasis Aprašo 3 punkte nurodytais duomenimis arba gauta informacija apie transporto priemonę, kuri dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių nenaudojama ar negali būti naudojama pagal tikslinę paskirtį (toliau – neeksploatuojama transporto priemonė), vykdo neeksploatuojamų transporto priemonių ir iš trečiųjų valstybių ar Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įvežtų transporto priemonių (toliau – įvežta transporto priemonė) kontrolę atlikdamas ūkio subjektų planinius ar neplaninius patikrinimus pagal Viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalį ir Departamento direktoriaus tvirtinamas ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisykles.

6. Departamentas, baigęs planinį ar neplaninį patikrinimą, parengia patikrinimo aktą pagal formą, nustatytą Departamento direktoriaus tvirtinamose ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklėse, kuriame nurodo, ar įvežta arba neeksploatuojama transporto priemonė atitinka vieną iš Atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 10 dalyje nustatytų sąlygų.

III skyrius

Baigiamosios nuostatos

7. Departamentas Aprašo 3 punkte nurodytus duomenis gali naudoti tik neeksploatuojamų transporto priemonių ir į Lietuvos Respubliką įvežtų transporto priemonių kontrolės tikslais, laikydamasis konfidencialumo ir užtikrindamas duomenų, informacijos apsaugą.

8. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis.

____________________